rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV | www.sociologia.eu.sk
125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• Dňa 11. júna 2018 sa sociologická obec v bratislavskom krematóriu rozlúčila s doc. PhDr. Jánom Pichňom, CSc., v jeho 89. roku života. Dlhoročný pracovník Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a neskôr Katedry sociológie FF Trnavskej univerzity patril k najplodnejším autorom svojej generácie. Viac o jeho prínose pre sociológiu si môžete prečítať tu. Prikladáme tiež ešte osobnejšiu spomienku Fedora Gála na život a osobnosť Jána Pichňu, ktorú si môžete prečítať tu.

• Ostatné zasadnutie výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 2.7.2018 (pondelok) o 15:00 hod. v priestoroch Sociologického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, zasadačka č. 94.

• Už o niekoľko dní sa uskutoční XIX ISA World Congress of Sociology s názvom Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities v dňoch 15.-21. júla 2018 v Toronte v Kanade. Bližšie informácie o podujatí, program a tiež možnosť vzdialenej interakcie s účastníkmi podujatia na stránke kongresu tu.

• V dňoch 23. a 24. mája 2018 o 12:45 hod. sa vo Veľkej zasadačke SAV v Bratislave na Patrónke uskutočnila Výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVValné zhromaždenie SSS pri SAV. Pre všetkých členov spoločnosti uvádzame report s bližšími informáciami o týchto podujatiach tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši, je dostupný v elektronickej podobe tu.

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• v súvislosti s hore uvedenou výzvou bolo iniciované diskusné fórum, ktorého názov je daný otázkou: Aká si slovenská veda? Iniciátori by boli radi, keby sa do diskusie zapojili vedci nielen z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale rovnako aj zástupcovia prírodovedných, lekárskych, technických, skrátka najrôznejších disciplín,  aby diskusia nezostala jednostranná. Prispieť do diskusie, ktorú sformulovali mladí vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae, môžete kliknutím na tento odkaz.

• radi by sme vás informovali o možnosti publikovať v medzinárodnom vedeckom časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society, ktorý vychádza dvakrát ročne. Redakcia časopisu prijíma rukopisy teoretického a empirického charakteru, správy z konferencií a podujatí, ako aj recenzie kníh.
Všetky prijaté rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním. Rukopisy prijímame v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Najbližší termín uzávierky je 10. apríl. 2017. Rukopisy posielajte na adresu sociologysociety@ukf.sk Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu na tomto odkaze.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV v spolupráci so sekciou sociologickej teórie Českej sociologickej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na celodenný seminár k výročiu významného klasika našej disciplíny – Georga Simmela. Seminár sa koná v piatok 21. septembra 2018 v zasadačke č. 94 v budove ústavov spoločenských vied na Klemensovej 19. Viac informácie o programe nájdete v pozvánke na stiahnutie tu.

• Pozývame na konferenciu Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti z perspektívy výskumu hodnôt, ktorá sa koná 4.-5.10.2018 v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave. Bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánkuprihlášku.

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu „VI. Nitrianske sociologické kolokvium“ pod názvom: Morálne premeny v rodine a spoločnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2018 na Katedre sociológie FF UKF v Nitre. Bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK a Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, ktorá sa uskutoční v Bratislave 7. novembra 2018 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie č. 5-6, Bratislava, bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

International Society for Quality-of-life Studies (ISQOLS) pozýva na 15. ročník konferencie s tematickým názvom “Quality-of-life: Towards a Better Society” , ktorá sa bude konať v dňoch 28.-30. septembra 2017 v Innsbrucku. Termín pre prihlásenie aktívnych účastníkov a získanie zľavy na registračný poplatok je 15.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie tu.

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2018

Spravodajca _2_2017

Spravodajca _1_2017

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik