rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV | www.sociologia.eu.sk
125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• S hlbokým žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 24.1.2018 nás opustil vo veku nedožitých 89 rokov doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc., prvý riaditeľ Sociologického ústavu SAV a dlhoročný šéfredaktor časopisu Sociológia. Spoločne sa s ním rozlúčime v pondelok 29. januára 2018 o 15:45 v bratislavskom krematóriu. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom životopise priloženom tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši, je dostupný v elektronickej podobe tu.

Do ukončenia prihlasovania aktívnych účastníkov ostávajú posledné dní, XIX ISA World Congress of Sociology s názvom Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, ktorý sa uskutoční 15.-21. júla 2018 v Toronte v Kanade. Bližšie informácie ohľadne prihlášok nájdete tu.

• Ostatné zasadnutie Výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 17. januára 2018 (streda) o 15:30 hod. v priestoroch Sociologického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, zasadačka č. 104

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• v súvislosti s hore uvedenou výzvou bolo iniciované diskusné fórum, ktorého názov je daný otázkou: Aká si slovenská veda? Iniciátori by boli radi, keby sa do diskusie zapojili vedci nielen z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale rovnako aj zástupcovia prírodovedných, lekárskych, technických, skrátka najrôznejších disciplín,  aby diskusia nezostala jednostranná. Prispieť do diskusie, ktorú sformulovali mladí vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae, môžete kliknutím na tento odkaz.

• radi by sme vás informovali o možnosti publikovať v medzinárodnom vedeckom časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society, ktorý vychádza dvakrát ročne. Redakcia časopisu prijíma rukopisy teoretického a empirického charakteru, správy z konferencií a podujatí, ako aj recenzie kníh.
Všetky prijaté rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním. Rukopisy prijímame v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Najbližší termín uzávierky je 10. apríl. 2017. Rukopisy posielajte na adresu sociologysociety@ukf.sk Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu na tomto odkaze.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pozýva na diskusný workshop Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociologickej reflexii, ktorý sa uskutoční 30. novembra od 13,00 h, počas vedeckých dní v kongresovej sále VC AgroBioTech v Nitre, Bližšie informácie na stránke univerzity a v priloženej pozvánke na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na V. Nitrianske sociologické kolokvium na tému: Medzi lokálnym a globálnym systémom –procesná glokalizácia, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, vo štvrtok 12.10.2017. Pozvánka a program na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy SSS pri SAV v spolupráci s akademickými pracoviskami v Českej republike a na Slovensku pozývajú na seminár zameraný na tému medzigeneračných vzťahov, ktorý si kladie za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike generácií a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume. Seminár počíta i s prítomnosťou zahraničných účastníkov (ČR, z Poľska a Maďarska). Podujatie sa uskutoční 26. 10. 2017 v Nitre, na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UKF. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese mstrbova@ukf.sk. Pozvánka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVMateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave pozývajú na vedecký seminár zameraný na medzigeneračné rozdiely v pracovnom prostredí  s názvom Managing generations, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 v priestoroch MTF STU  (miestnosť T02) v budove na Bottovej č. 25 v Trnave, pozvánka s predbežným programom a bližšími informáciami na stiahnutie tu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na e-mailovú adresu: mgkonfer@mtf.stuba.sk . Návratka na stiahnutie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

International Society for Quality-of-life Studies (ISQOLS) pozýva na 15. ročník konferencie s tematickým názvom “Quality-of-life: Towards a Better Society” , ktorá sa bude konať v dňoch 28.-30. septembra 2017 v Innsbrucku. Termín pre prihlásenie aktívnych účastníkov a získanie zľavy na registračný poplatok je 15.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie tu.

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca _1_2017

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik